Menu
نویسنده مطلب : سید حسن توحیدی

مطلب مورد بحث:

مزایا و معایب کار کردن برای شرکتهای بزرگ


در شرکت های بزرگ کارکنان تبدیل به نیروهای متخصص تک بعدی می شوند و از فرایند کلی کار شرکت چیزی دستگیرشان نمی شود-در اصل شرکت های بزرگ چنین هم تمایل دارند که نیرو های کاریشان از سر و سر سازمان سر در نیاورند.

در شرکت های کوچک کارکنان فرایند های کلی شرکت را می بینند و از این که چرخ اقتصادی شرکت چطور می چرخد بیشتر سر در می آورند.

نیروهایی که از سازمانهای کوچک منفک می شوند پتانسیل بیشتری دارند که کار آفرین شوند چون تک بعدی نیستند.