Menu
نویسنده مطلب : مریم زارع تبار

مطلب مورد بحث:

تحمل برای برآورده شدن خواسته ها (Delayed Gratification)


من در این مورد خیلی ضعیف و خیلی عجول بودم.

نمی توانستم صبر کنم تا در موقعیت مناسب با طرف تسویه حساب کنم

یا در مورد شغلم، خیلی کم صبر بودم.

در یکی دو سال اخیر، کمی، فقط کمی و در برخی موارد بهتر شده ام.

اما هنوز خیلی راه مونده تا پاداشی از این تمرین شخصی دریافت کنم.