Menu
نویسنده مطلب : سعید شریفی

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


 
گم شدن نوعی مهاجرت است. اگر دور تر بروی از شهر می روی ، دورتر بروی از کشور می توانی بری .
تمام این مهاجرت ها  بستگی دارد به این که در کدام شهر هستی و کیستی. انتخاب هایت را همان شهری که در آن هستی تا میزان زیادی تعیین میکند.
مثلا کافه در این روزها از مکان هایی برای گم شدن است کم هزینه و تسکین دهنده .
اما نزدیک ترین و در عین حال دور ترین گم شدن در درون است . در شهری که من زندگی میکنم این دورترین و تاب آورترین گم شدن است. در درون به مسیرهای طولانی مهاجرت می کنیم و در سرزمین های دیگر زیست می کنیم.
 
انسانی که انتخابی اجباری می کند مهاجرت و گم شدن را چه در درون چه در بیرون سرنوشتی تراژیک دارد؛ غم بار است و آگاهی اش پیوسته معذب.