Menu
نویسنده مطلب : محمد وفایی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


من همیشه در مطالعه متمم یا کتاب‌ها یا درس‌های دیگه وقتی هدف آموزشی نوشته شده در اول مطلب را می‌دیدم معمولاً خیلی سرسری به اون نگاه می‌کردم و خیلی توجهی نمی کردم و برام اهمیتی نداشت. چون می‌دونستم اون چیزی که اون نوشته چیزی نیست که من هدفم هست.

اما هیچ وقت به این دو تا مفهوم به صورت مجزا فکر نکرده بودم که اون نوشته اول بحث هدف آموزشی هست و آنچه که در ذهن من هست هدف یادگیری.  اگرچه بسیار ساده و بدیهی به نظر می‌رسد اما در ذهن من به صورت دو واژه مجزا وجود نداشتند و اینجا با این مفهوم دقیق تر آشنا شدم.

اگرچه با این مفاهیم آشنا نبودم اما همیشه در هنگام مطالعه یک مطلب می‌دانستم که هدف من از یادگیری چه چیزی هست. البته بیانیه مکتوب نمی نوشتم اما در ذهن خود می دانستم که هدف من از یادگیری آن مطلب با آنچه که در ابتدای آن مطلب به عنوان هدف آموزش نوشته شده است تفاوت دارد و آن هدف را در هنگام مطالعه در ذهن خود همواره داشتم.

والبته به تجربه به من ثابت شده است و به شدت به این امر اعتقاد دارم که داشتن هدف یادگیری و در ذهن داشتن آن در هنگام یادگیری باعث می‌شود زوایای بسیار دقیق‌تر و گاهی جدیدتر از موضوع را در هنگام مطالعه دریافت کنیم و بتوانیم در راستای هدف خود استفاده بسیار بیشتری از آن داشته باشیم در مقایسه با زمانی که هدفی از یادگیری نداریم.