Menu
نویسنده مطلب : خلیل زاد

مطلب مورد بحث:

تکنیک های تصمیم گیری | ثبت و مرور تصمیمها


تا قبل از این متن که دارم می‌نویسم یعنی تاریخ (۷ حوت ۹۷) من بخاطر عدم آشنایی با خیلی مسائل اصلا فکر نمیکردم  که یادداشت تصامیم چی ارزشی بالای دارد و می توان از آن بعدا در تصامیم بعدی استفاده کرد، هیچ تصمیمی را ثبت نکرده ام.

بعد از همین تاریخ تمامی تصامیمی که دارای ارزش بالا است را ثبت خواهم کرد( خود این مسئله یک تصمیم مهم است و این را نیز ثبت می کنم)

نتایج آن را بعدا با  تاثیرات آن بالای تصامیم بعدی من با دوستان متممی در میان خواهم گذاشت.