Menu
نویسنده مطلب : سعید شریفی

مطلب مورد بحث:

کتاب شکوفایی | روانشناسی مثبت گرا با روایت ساده‌ی مارتین سلیگمن


برای من روایت صمیمی پرفسور سیلیگمن از تلاش هایش برای گسترش روانشناسی مثبت گرا در این کتاب اعجاب اور است. روایتی از صداقت و روشنی که تاییدی بر مقامِ استاد بودن است.

در مقدمه ی کتاب شکوفایی، هدف جدید روانشناسی را اینگونه بیان می کند:

کشف آنچه زندگی را ارزشمند می سازد، و بعد، ایجاد و پرورش شرایطی که زندگی را ارزشمند می سازند. هدفِ درک بهزیستی و ایجاد و پرورش شرایطی که زندگی را ارزشمند می سازد به هیچ وجه مشابه با هدفِ درک بیچارگی ها و بدبختی ها و تلاش برای متوقف کردن و خنثی کردن شرایط ناتوان کننده ی زندگی نیست.