Menu
نویسنده مطلب : علی مظفری

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


چارت زیر که برگرفته از کتاب بلوم است، می‌تواند به درک تمایز حل مثال(مهارتی در سطح درک مطلب) و مواجهه با case study(مصداقی از کاربردی‌کردن آموخته‌ها) کمک کند.
کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟
فرایند حل مثال که در حیطه یک موضوع و مطلب خاص صورت می‌گیرد، در واقع همان دو گام انتهایی چارت است و چیزی فراتر از استفاده صحیح از آموخته‌هایی که مرحله درک مطلب رسیده‌اند نیست. اما کاربردی‌کردن آموخته نیازمند ‌گام‌های بیشتری از جمله تشخیص رهیافت متناسب با case study از بین خیل رهیافت‌هاست.