Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا


استفاده از روش ترسیم مسائل بروی کاغذ یا درون نرم افزار ، راهگشای خوبی برای برون رفت از معماهای ذهنی است . شخصا همیشه با نوشتن سعی میکردم به راه حل برسم .آشنایی با روش رسم نمودار استخوان ماهی راه حل بسیار موثری است . سپاس از متمم بابت ارائه این راه حل مفید