Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


تجربه من نشان میدهد همانطور که در این درس گفته شد مکان و افراد حاضر در یک جلسه ، عامل مهمی در تعیین نوع خود ابرازی یا حتی میزان تهاجمی و انفعالی بودنش هستند. من در محیط کاری خاصی بعد از مدتی حضور متوجه شدم که اگر از روی تواضع حرفهایم را براساس احتمال بزنم و مثلا بگویم احتمال زیاد اینطور است یا آنطور ، یا بگویم این نظر منست و ممکن است نقص هایی داشته باشد، مخاطبان اینگونه برداشت میکنند که من به خودم اعتماد ندارم . یا در مواردی که قرار بود روی کاری که من انجام دادم قضاوت شود، اگر به آرامی سعی کنم حرفها را بشنوم و پاسخ بدهم باز حمل بر پذیرش آن انتقادات از سوی من میشود لذا تصمیم گرفتم در آن محیط رویه ام را تغییر بدهم و کمی تهاجمی تر حرف بزنم. گرچه که اینکار را دوست نداشتم اما برای اینکه  هر شخص بی اطلاعی به خودش اجازه اظهار نظر بیربط را ندهد ، مجبور بود چنین کنم. البته براثر گذر زمان و پیدا کردن جایگاه مناسب دیگر چنین نیازی نیست و حالا با ارامش و لحن طبیعی خودم حرف میزنم.