Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

چقدر رفتارهای نوع دوستانه انجام می‌دهید؟


اگر بخواهید یک یا دو پرسش از این پرسشنامه را عوض کرده و آن را به فضای فرهنگی کشورمان نزدیک‌تر کنید، چه پیشنهادهای جایگزینی دارید؟
با اینکه آلبوم خواننده ای بصورت رایگان در دسترس است، اما البوم را میخرم .
یا با اینکه فیلم یک فیلمساز بصورت رایگان در دسترس است، اما فیلم را با پرداخت هزینه  تهیه می کنم.
یا به عبارتی بهتر محصولات فرهنگی را با وجود دردسترس بودن بصورت رایگان با پراخت هزینه تهیه می کنم.
زمان هایی را برای کمک ( مادی و غیر مادی) به سازمان ها و گروه های خیریه اختصاص میدهم.  
زمانهایی را برای دیدار و احوالپرسی از دوستان یا اقوام بیمار  یا پا به سن گذاشته می گذارم.