Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

چهار روش برای آغاز متن یا شروع سخنرانی


کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم با ترجمه و تالیف حسین راهداری که سریع و صریح به سراغ اصل داستان کتاب و روایت های مختلف از تشریح امارهای جامعه پرداخته و مخاطب کتاب خود را خسته نکرده است.

نظر شخصی من هم بر این است که کتاب هایی که سریع و صریح به سراغ اصل داستان می روند و از حاشیه پردازی و بند و تبصره های بی مورد برای قشنگ نشان دادن کتاب خودداری می کنند تاثیر بهتری برای درک مفاهیم کتاب دارد.