- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زینب عباباف

مطلب مورد بحث:

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است


در برخورد یک خانم خانه دار فوق دیپلم با یک دانشجوی دکتری

خانم دکتر هنوز تو خونه بیکاری

معنای فیزیکی:سوال در مورد پیدا کردن شعل

معنای باطنی:ناراحتی از اینکه خودش ادامه تحصیل نداده و تحقیر به خاطر بیکاری ضمن داشتن مدرک دکتری و بی اهمیت نشان دادن درس خوندن