Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


ترس ازدست دادن ودام حفظ موجودتاحدودی ارتباط به تجربیات شخصی فرددر گذشته داردوکاملا منطقی است بطور مثال شخصی که مدتی مستاجربوده وبازحمات زیادتوانسته خانه بخردحاضربه قبول ریسک های زیادمثلا فروش خانه اش وسرمایه گذاری در بورس نمی شودحتی اگر در ظاهر بازدهی بورس بالا باشدچون آرامش شخص را برهم میزنداین نوع نگرشها تاحدود زیادی  منتج ازوضعیت اجتماعی واقتصادی وفرهنگی است بطور مثال درکشور ما خرید مسکن شخصی یک مسئله مهم می باشدولی دربعضی ازکشورهای اسکاندیناوی خیلی ازمردم ترجیح می دهندازمسکن های استیجاری دولت استفاده کنندباافزایش سن .افراد تغییررا سخترقبول می کنندومحافظه کارترمی شونددرموردمسائل اقتصادی درسته که درآمدپشت ریسکه ولی من درسالیان کاریم افرادزیادی  رادیده ام که باداشتن تحصیلات خوب دانشگاهی وتجارب فراوان دچارمشکلات شدید به دلیل ریسک های زیادشده اند.ولطمات اقتصادی واجتماعی خورده اندحتی آبروی خود راازدست داده اند وسبب آسیب اجتماعی به خانواده اشان شده اندریسکهایی که به دلیل طمع وزیاده خواهی رخ میدهد عموما وضعیت قبلی شخص را بهتر نمی کنند وبه شخص آسیب جدی می زنند.