Menu
نویسنده مطلب : حسین اخروی

مطلب مورد بحث:

درسهای پیتر دراکر: گذشته همیشه چراغ راه آینده نیست


ساخت تجهیزات کشاورزی قدیمی که بسیار کار بردی بودن و البته انفرادی استفاده میشد.

اما امروزه تجهیزات مکانیکی پیشرفته به کمک کشاورزها آمده و زراعت از نوع سنتی  تبدیل به کاری با تکنیک های صنعتی با تکنولوژی نوین و اثر بخش تر همچنین کارایی راحت تر شده است /.