Menu
نویسنده مطلب : مهدی گروسی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


کارفرمایی که دوره عمر محصولش تمام شده است اما نمی خواهد بپذیرد و تصمیم بگیرد محصولی جدید را باید جایگزین محصول فعلی کند.

به دلیل رابطه عاطفی که با محصول پیدا کرده آن را مانند فرزندش دوست دارد وبه دنبال فرار از تصمیم به دنبال مشاور یا دوست یا همکاری می گردد تا بگوید هنوز تولید این محصول منطقی است.