Menu
نویسنده مطلب : فاطمه رزمی

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


فعالیت های ذهنی (میکرو اکشن هایی که برخی از اونها را دایما انجام می دم و دوستشون دارم و قطعا ادامه خواهم داد و فعالیت های جدیدی که بعد از خوندن مطالب این درس می خوام بر ای خودم تعریف کنم )

*صبح که از خواب بیدار می شوم معمولا هجوم افکار خوب و بد تو ذهنم هست که معمولا احتناب ناپذیر هم هست می خوام “خواآگاهی” رو تمرین کنم و به افکار بد خیلی توجهی نکنم و افکار خوب رو تقویت کنم

*مدیتیشن صبگاهی و شب هنگام قبل از خواب را ادامه دهم.

*هر روز صبح موقع صرف صبحانه روزم رو با یه سری آهنگ انرژیک شروع کنم

*علیرغم اینکه کارم به نحوی است که ناگریزم رفتاری جدی با طرفین دعوا (نه همکارانم ) داشته باشم رفتار ولو جدی من با خودآگاهی صورت گیرد و در عین حال مهارت های لازم برای برخورد بهتر با این قبیل افراد رو بیاموزم.

*در صدور آرا با دقت ،حوصله ، با کیفیت کارهایم را انجام دهم .

*استفاده از نرم افزار (dolingo) را برای یادگیری زبان روزی ۲۰ دقیقه برای هر درس ادامه دهم .