Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

FAB چیست؟ معرفی محصول بر پایه‌ی ویژگی/مزیت/منفعت


محصول: میلگرد بستر ( مقاوم سازی اجزای غیر سازه‌ای و سازه‌ای در ساختمان‌ها)

ویژگی: مطابق با استاندارد انجمن ساخت آمریکا ACI 530، راهنمای طراحی لرزه‌ای MDG، دارای استاندارد از وزارت تحقیقات مسکن نشریه ۷۲۹ کشور. وزن سبک، سهولت اجرا

مزیت: عدم ترک خوردگی گچ دیوار، حرکت درون صفحه و عمود بر صفحه دیوار ( عملکرد shell داشتن دیوار)، عدم collapse کردن ناگهانی دیوار در حرکت گهواره ای در زلزله‌ها که در زلزله سال گذشته کرمانشاه به وفور در ساختمان ها دیده شد. در نظر گرفتن اثر میانقاب درون سازه‌های مختلف

منفعت: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت پایین تر برای مشتری با توجه به استاندارد ناقص آیین نامه wall post دیوارهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای. عدم تداخل جبهه کاری در کارگاه، دخالت نیروی انسانی غیر متخصص کمتر در استانداردهای طراحی، تاییدیه نظام فنی مهندسی ساختمان کل کشور.