Menu
نویسنده مطلب : محمد پورملک

مطلب مورد بحث:

مهرطلبی چیست؟ ویژگی های افراد مهرطلب و پرسشنامه مهرطلبی


جمله زیبایی از دبی فورد دیدم که به وضوح و زیبایی، اهمیت دوست داشتن خود، در مقوله مهرطلبی رو به تصویر میکشه:

اگر عظمت فرد دیگری را تحسین می کنید، آنچه می بینید عظمت خودتان است.

اگر شما این عظمت و خصلت را نداشتید، نمی توانستید این ویژگی را در دیگری تشخیص دهید و جذب آن شوید.

دقیق تر که نگاه کنیم ریشه بسیاری از مشکلات فردی و گروهی جامعه را در مهرطلبی می بینیم. ترس، عدم داشتن اعتماد به نفس، نداشتن فرهنگ کار تیمی و …

راستش دلم نیامد این قسمت از کتاب شهامت دبی فورد رو هم نیارم.

هنگامی که احساس کنید اجباری به پنهان کردن افکار، احساسات و اعتقادات خود ندارید، زمانی است که آزادی بر وجودتان حکمرانی می کند. وقتی بتوانید حرف دلتان را با صدای بلند بزنید و از حقیقت دفاع کنید، نشانه ی حکومت آزادی بر وجود شماست.