- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟


سلام

بهترین نام:مهارت یافتن علاقه  و راه اندازی کسب وکار

دسته مهارت :خودشناسی

معیار سنجش:راه اندازی کسب وکار ظرف ۶ ماه آینده وافزایش درآمد به دوبرابر

مهارت های زیر مجموعه:

تمرکز فکر وانرژی

پیگیری برنامه ریزی فردی فعلی

مطالعه هدفمند

هدفگزاری

اراده و پشتکارقوی