Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


با جستجودر اینترنت با مقاله شش خطای ذهنی که تصمیم گیری درست را با مشکل روبرومی سازد آشنا شدم که از مجله سبک زندگی /مهارتهای زندگی برگرفته شده است.

در این مقاله این شش مورد به شرح ذیل است:

۱-اجتناب از شکست(یا زیان گریزی)

۲-سوگیری حافظه

۳-سوگیری بازمانده

۴-سوگیری لنگر

۵-سوگیری تائیدی

۶-سوگیری منشاءایده

فقط خلاصه یکی از موارد را توضیح میدهم وبرای مطالعه بیشتر شایسته است به اصل مقاله مراجعه فرمائید.

سوگیری بازمانده:

سوگیری با زمانده روی افرادیاچیزهایی  تمرکز می کند که ازپس موقعیتی برآمده انداما در عین حال آنهایی را که از پس همان موقعیت برنیامده اندرا نادیده می گیردصرفآ به این دلیل که آنها را نمی بیند.

بعنوان مثال دراین مقاله به موفقیت بیل گیتس واستیوجابز در نیمه رها کردن دانشگاه وبعد هم موفقیتشان درزندگی شغلی ودر آمدسرشارشان اشاره می کند.ومتذکرمیگردد دراین مورد هزاران مقاله نگاشته شده است.سپس توضیح میدهد هزاران جوان دیگر که به امیدرسیدن به زندگی بهتر ودر آمد فراوان درس ودانشگاه را رها کرده اند وموفق نشده اند  هرگز مقاله ای در مورد آنها وسرنوشتشان نوشته نشده است.

مشگل سوگیری بازمانده این است که نشان نمی دهد استراتژی .تکنیک یا طرح خاص برای شخص مامناسب است یاخیر.

بایدتلاش کنیم تا خودمان استعدادهایمان نقاط قوت وضعف مان وآنچه مارا کامیاب وارضاء میکندوسبب پیشرفت وموفقیت مامی شود وواقعاعملی است را بشناسیم نه چیزی که برای دیگران موفقیت آمیز بوده است.