- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مسعود صالحی

مطلب مورد بحث:

فرایند تعمیم: آنچه به ما قدرت می‌دهد، نقطه‌ی ضعفمان هم خواهد شد


گزینه‌های متعدد پیش رو چطور بیشتر کنیم؟

چگونه مدل ذهنی انسانها را به شکلی توسعه داد که بتوانند گزینه‌های بیشتر و بهتری را ببینند؟

واقعا گزینه های کمی دارم!!

بهترین گزینه رو انتخاب می کنیم اما از بین چند گزینه؟!!

چطور گزینه ها رو ببینیم؟ و از بین شون انتخاب کنبم؟!