Menu
نویسنده مطلب : حسن قاسمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


مطالعه در مورد موضوع هدف گذاری و چگونگی رسیدن به اهداف برای من مثالی از یادگیری کریستالی بوده است.
بصورتی که ابتدا درمورد استفاده بیشتر از زمان و انجام دادن کارها، کتابهایی از برایان تریسی مطالعه کردم.
سپس در ارتباط با اراده و انگیزه انجام دادن کارهای کوچک و مستمر، کتابهای دارن هاردی را مطالعه کردم.
اینها باعث شدن درمورد کسب ثروت و روانشناسی و خودشناسی و نیروی ذهن بصورت تکه تکه مطالبی را بیاموزم.
در نهایت و به کمک همه ی این خرده آموخته ها،توانستم راه چگونگی رسیدن به اهدافم را بیاموزم و عملی کنم.
نقشه ذهنی این درس:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب