Menu
نویسنده مطلب : ف.رسولی

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


احساسی

اینکه وقتی در جمع دوستان نیستم، اگر نکته ای مربوط به من گفته شود از من دفاع کنند و هوای مرا داشته باشند.

ابزاری

با توجه به کارم و نوع شخصیتم اگر مطلبی یا کلاسی یا… مناسب من به پستشون خورد، مرا مطلع کنند.

اطلاعاتی

مطالب جدید در حوزه کارم یا زندگی روزمره را در اختیار قرار دهد. بطور مثال روشی نو در لیست کردن کارها یا حتی دستور یک غذا و …

حمایت در ارزیابی وشناخت

وقتی نگرانی یا مشکلی پیش می آید و آدم تمام تیرهای منفی را به سمت خود نشان می رود ارزیابی دیگری از قضایا بیان می کند یا به زبان دیگر مسئله را از زاویه ی دیگری می بیند.