Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

مدیران هجده ثانیه‌ای - نقش شنیدن در تشخیص مسئله


با اینکه نقش شنیدن در تشخیص مسئله را نمی توان انکار کرد اما از طرف دیگر

نمی توان اهمیت شیوه ی بیان گوینده برای طرح مسئله را هم  نادیده گرفت .احتمالا یکی از دلایلی که باعث می شود غالب مدیران یا پزشکان تمایلی برای شنیدن نداشته باشند به این  هم بر میگردد که  شیوه ی بیان یا کلماتی که گوینده به کار می برد تاثیر مطلوب اولیه را ندارد چرا که فضای ارتباطی که بین گوینده و شنونده شکل می گیرد متاثر از رفتار هر دو طرف است اما همان طور که در درس  هم خواندیم  ظاهرا اهمیت شنیدن در نظر پیترز به اندازه ای ست که حتی اگر گوینده نسبت سیگنال اصلی  به نویز در پیامش  هم به میزان مورد انتظار بالا نباشد باز هم بهتر است به حرفهای او گوش کرد. به نظر من گوش کردن در چنین شرایطی(بالاتر بودن نویز در مقایسه با سیگنال) به مهارت های سطح بالایی شنیدن نیاز دارد درصورتی که بیشتر پزشکان و مدیران حتی مهارت اولیه ی گوش کردن را هم ممکن است دارا نباشند پس اگر گوینده به این موضوع آگاهی داشته باشد میتواند به نحوی مسئله ی خودش را مطرح کند  که حداقل شنونده ترغیب شود تا پایان به گوینده توجه کند هرچند چنین روشی هم در ارتباط با بعضی افراد ممکن است موثر باشد نه همه چرا که موضع گیری بعضی مدیران یا پزشکان  در برخورد با کسی که مسئله ای را مطرح میکند مصداق این ضرب المثل است :

کسی که خواب است را می توان بیدارکرد اما هرگز نمی توانی کسی که خودش را به خواب زده بیدار کنی.