Menu
نویسنده مطلب : مصطفی اسمعیلی

مطلب مورد بحث:

مهارتهای شغلی | کدام مهارت شغلی برای شما مهم‌تر است؟


امور مشتریان مجموعه:  گروه پرستار طبقه بندی می شود. بعلت اینکه با تماس هایی که با مردم برقرار میکنند ارتباط عمیقی با مردم باید برقرار کنند تا بتوانند انتقادات و پیشنهادات مردم را به خوبی دریافت کنند. این عملیات چون به دفعات تکرار می‌شوند با روانکاوی اختلاف دارد.