Menu
نویسنده مطلب : مهساجزینی

مطلب مورد بحث:

چرا باید کلمه‌ها را بهتر و دقیق‌تر بشناسیم؟


من در درس قبل هم توضیح دادم که کلمات چه قدر در کار ما کلیدی اند. برای نوشتن یک گزارش گاهی معانی پشت هم و مرتبطی رو باید استفاده کنیم ولی با واژه های مختلف. تا جایی که میشه از تکرار در فواصل کم باید اجتناب کرد.مهمترین دلیلش اینه که خواننده و مخاطب خسته نشه. متن ظریفتر و زیباتر بشه.هرچه کلمات هم معنی متفاوت تر و متنوع تری استفاده کنی متنت خواندنی تر میشه