Menu
نویسنده مطلب : احد رحیم نژاد

مطلب مورد بحث:

نقش مدیران در ایجاد و افزایش تنش و تعارض در محیط کار


این موضوع در مورد تمام مدیران کارنابلد صادق است و شاید یکی از دلایل ضعف شخصیتی مدیر باشد چرا که مدیران ضعیف ترجیح میدهند برای حفظ موقعیت خود از پرسنلی استفاده کنند که به لحاظ توانایی یک پله از خودشان پایین تر باشد تا ضعف خودشان بروز نکند و نهایا بهدلیل عدم اطمینان از انجام درست امور به جزییات ورود میکنند و نتیجه هم که مشخصا در درس مربوطه اشاره شده است