Menu
نویسنده مطلب : کسری کفاشی

مطلب مورد بحث:

چند نکته درباره تحلیل زبان بدن در جلسات مذاکره


در شرایط همیشه پیچیده ایران خیلی از رفتارهایی که افراد بروز میدهند میتواند نشان دهنده تنش های روزمره ایی باشد که کشور را فرا گرفته از تحولات اقتصادی گرفته تا محیط زیست که رفتار جمع کثیری از کشور را تغییر داده است و بصورت کلی به نظر من در صورت سعی بر فهمیدن زبان بدن بهتر است به موضوع شرایط روحی و روانی حال حاضر کشور نیز توجه داشت.