Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

منظور از درک مطلب چیست؟ چگونه برای درک مطلب هدف‌گذاری کنیم؟


خیلی ها که در متمم حضور دارند در ترجمه ، تفسیر و برون یابی مطالب تبحر و مهرت مناسبی دارند ،​واقعیت رفتن و دیدن مطلب و تصمیم گیری برای این موضوع تا حدودی سخت است.
اما برای انجام وظیفه جهت حل تمرین و با احترام به سایر دوستان متممی ، خانم طاهره خباز را برای این منظور معرفی می کنم ایشان در درس ” مفهوم پایداری در مدیریت و کسب کار ” راجه به موضوع ترافیک اظهار نظر کرده اند. ایشان ضمن اینکه به بحث ترافیک آشنا هستند در آنجا تواسته اند به رشه یابی موضوع پرداخته و در نهایت راه حل های مناسب هم برای برطرف شدن و حل مسئله ارائه کنند.
پروفایل ایشان:https://motamem.org/profile/7639/