Menu
نویسنده مطلب : اشکان فاریابی

مطلب مورد بحث:

امنیت به عنوان یک انگیزه


برای فرار از اینکه بگویند  توهم یکار مثل بقیه انجام دادی میکوشم کار جدیدی انجام دهم

برای فرار از اینکه کسی به من امر و نهی کند و من به خاطر موقعیت شغلیم نتونم جواب بدهم برای خودم کار میکنم

برای فرار از اینکه نکنه کسی را که بهش وابسته شدم را از دست بدهم سعی میکنم به کسی وابسته نشم

نمیدونم چرا بعد از خواندن این درس انگار انگیزاننده  خیلی از کارهایم فرار از ناامنی بوده، ولی به شیوه خودم، چون ترس من ممکنه با ترس بقیه یکسان نباشه