Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


وقتی فرد جدیدی  وارد یک گروه، جمع، خانواده   میشود ، بی توجهی به نیازها ، احساسات و خواستهای او از سوی اعضای با سابقه تر گروه هم نوعی رفتار خشن محسوب میشود . اگر گروه هنجار خاصی دارد باید هر چه زودتر به فرد جدید اطلاع داده شود یا حتی در حضور او خاطرات قدیمی یا چیزهایی که باعث شود او احساس غریبگی کند، مصداقی از رفتار خشونت آمیز است.