Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

تفاوت مشکل و مسئله چیست؟ منظور از تبدیل مشکل به مسئله چیست؟


با مدیر فروشی برخورد داشتم که با خواندن این درس فکر میکنم مشکلات زیادی داشت که توانایی دیدنشان را نداشت و حتی نتواسته بود انها را به مسئله تبدیل کند.

یعنی متخصص مسائل استاندارد هم نبود!

اولین برخورد زمانی بود که برای استخدام به شرکتش رفتم ان روز او بسیار آشفته بود. تماسهای مکرر (از طرز صحبت معلوم بود درگیر یک رابطه عاطفی ناموفق بوده) و بی حوصله و مستاصل، در حدی که مصاحبه مرا به یکی از کارکنانش سپرد و زود محل کارش را ترک کرد.

دومین برخورد دیر آمدنش به سر کار و بی انرژی. ان روز بعنوان  اموزش به انجا رفتم. اما هم کسی که قرار بود مرا اموزش بدهد دیر آمد هم خود مدیر.

بخاطر اینکه دیر آمده بودند زمان خواستند تا یکسری کارهای عقب افتاده شان را سر و سامان دهند و تازه درخواست کردند اجازه بدهم که با یک نفر دیگر هم برای آموزش هماهنگ بکنند!

زمانی که در سالن ،انتظار میکشیدم به دقت به ان مجموع و مشکلاتش دقت کردم و بعد از یک ساعت فهمیدم عدم پرداخت به موقع حقوق،دیر پرداخت کردن پاداش ها، عدم آموزش کافی کارشناسان، متعهد نبود کارفرما به وعده هایش، عدم مشتری مداری و غیره باعث شده است این مجموع در سال، چند بار به آموزش نیرو بپردازد و بخاطر ندیدن مشکلات و عدم تبدیل آنها به مسئله در یک دور تکراری گیر کرده بودند.

آن رو آنجا را ترک کردم و هرگز به مجموعه ایی که چند بار در سال آگهی میدهد دیگر اعتماد نکردم و بهتر درک کردم وقتی استعفایم را در شرکت قبل تحویل دادم چرا آنقدر مدیر عامل ناراحت شده و گفته بود من روی همکاری ۱۰ ساله شما حساب باز کرده بودم و این به صلاح شرکت نیست.

دکتر شیری هم همیشه به این مطلب اشاره می کند که به الگوهای تکراری در زندگی دقت کنید. همان الگوها در کار، روابط عاطفی، تحصیلی و جاهای دیگر زندگی تکرار می شوند. شاید با دیدن مشکل و تبدیل ان به مسئله بتوان کمک شایان و قابل توجهی به خودمان بکنیم.