Menu
نویسنده مطلب : KaMa

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


به نظرمن انتخاب و پیروی از جناههای سیاسی برای من و بیشتر آدم ها با سیستم یک اتفاق می افتد

ولی برای توجیه درست بودن انتخاب جناح سیاسی مطبوعمان از سیستم دو استفاده می کنیم

همینجور در مورد انتخاب تیم محبوب ورزشی و وفتبالی و سرخ و آبی به همین شکل است

 

با تشکر از متمم به خاطر این بحث جدید و جالب