Menu
نویسنده مطلب : پونه معتمد

مطلب مورد بحث:

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می دانستم | تینا سیلیگ


جدای از مباحث این کتاب به نظر من چیزی که در کنار آموزش و یادگیری مباحث علمی می تواند بسیار به خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی کمک کند، ممارست در انجام کار در حیطه مورد نظر است.

هرچه ببشتر کاری راانجام دهیمبیشتر به ریزه کاری ها و نواقص آنپی می بریم

هم فکری و مشارکت وکنجکاویهم از دیگر موارد کمک کننده است