Menu
نویسنده مطلب : فاطمه خوانساری

مطلب مورد بحث:

کودکان ثروتمند و کودکان فقیر


متاسفانه امروزه در این اجتماع اگر هر چه مهربانتر باشی بیشتر ازت سو استفاده می کنند. در خیلی از موافق مهربانی و کمک به دیگران جنبه وظیفه پیدا می کنه و این یکی از دلایلی میشه که دیگر افراد رغبتی به کمک نداشته باشند.
مهرورزی کاشکی تکثیر می شد

هر کسی در مهربانی پیر می شد
خیلی متن زیبایی بود. ممنون از انتخابهای هوشمندانه شما.