- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


سلام دوستان،خسته نباشید.

ده مرد در یک شلوار: به یاد کسانی می افتم که در زیر سایه فرد قدرتمندی زندگی کرده  و از خودشان چیزی ندارند. به اعتبار او شعار    می دهند،فرمان می دهند، امر و نهی می کنند ولی چیزی در چنته خودشان و از خودشان ندارند .با نبودن آن نقطه اتکا فرو خواهند ریخت و هیچ می شوند.

پرنده : تلاش برای ساختن خانه ای بر آب  ، حتی اگر قفسی هم باشد!

قایق: خودخواهی ، تکبرو جهالت  ناشی از ثروت و قدرت  و زیر پا گذاشتن مصالح عمومی!