Menu
نویسنده مطلب : شاهد اشرفی

مطلب مورد بحث:

اولین شغل و توصیه هایی در مورد آن (فایل صوتی)


به نطرم فردی که شناخت خوبی از خودش و قوائد شهروندی سازمانی دارد و با اعتماد به نفس کافی در محل کار حاضر می شود تا حد زیادی از مرز اصول شهروندی سازمانی عبور نمی کند. تجربه ی فردی من از زیاده روی در اصول شروندی سازمانی مربوط به زمانی است که خودم را مسئول هر کاری می دانستم و تلاشم در راستای بهینه کردن تمام ساز و کار های سازمانی که در آن فعالیت می کردم صورت می گرفت.