Menu
نویسنده مطلب : کیمیاگر

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


من تو حوزه پخش دوستانی داشتم و  افول اونها و حذف شدنشون بخاطر شاخص های آبشاری رو به چشم دیدم. بازاریابانی که بخاطر  تغییر سیاست های سریع مدیران ارشد، و مدیریت بحران محور  اونها  در شرایط سخت و شاخص های سنگین در مدت زمانی محدود قرار گرفتند. بی شک اسم چنین پدیده ای رو بیشتر در حوزه مدیریت می توان سو مدیریت  گذاشت تا کنترل سیستم. برای همین خوب  سه نکته ابتدایی این درس را درک می کنم و متوجه اهمیت برنامه ریزی و ایجاد تفاوت آن در کنترل و بحران هستم.  در بسیاری از مواقع سرپرستان فروش که توان مقابله و یا متقاعد سازی مدیران ارشد را ندارند، بار سنگین شاخص های بدون برنامه ریزی دقیق را یک شبه به دوش بازاریابان می ریزند.