Menu
نویسنده مطلب : مریم مرزبان

مطلب مورد بحث:

یک تکنیک مفید در برنامه ریزی برای آینده


تا پیش از شروع مطالعه ی سری درس های مدیریت زمان، من هم مفهوم برنامه ریزی را با هدف گذاری اشتباه می گرفتم. بدون شناخت و تحلیل دقیق وضعیت موجود برنامه ریزی می کردم و طبیعتا زمانی که این برنامه ریزی خروجی نداشت دچار دلسردی می شدم. الان یاد گرفته ام که ابتدا ظرفیت و توانایی هایم را بشناسم و بعد اقدام به برنامه ریزی کنم.