- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مرتضی نعمتی

مطلب مورد بحث:

آیا شما هم گرفتار اهمال کاری هستید؟


دارم رنج بسیاری میبرم از این موضوع. و سرزدنم به این مطلب دقیقا به همین علت بوده. حتی مباحث جدیدی هم که دارم مطالعه میکنم ، داره زمینه های جدیدی رو برای توجیه و فرار فراهم میکنه. البته  در مرور مطالب ارغنون سوم موضوعی مطرح شده که نیاز به فراتر رفتن از دنیای سه بعدی پیش رو داره. میگه هر پدیداری تجلی علتی است در بعد بالاتر و با شناخت علت و عملکرد اون پدیدار و آگاه شدن به آن پدیدار محو میشه. با پرسیدن چرای مقدس باید نسبت به عملکرد پدیدار آگاه شد.گیج و سردرگمم نسبت به این موضوع و امیدوارم بودم این مطلب کمکی کنه ولی هنوز نشده.