Menu
نویسنده مطلب : علیرضا حقگو

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


من می خوام بگم خشونت های کلامی شاید در عموم موارد از خشونتهای فیزیکی هم تاثیرش عمیق تر و دردناکتره .
فرضا زنی که توسط شوهرش تحقیر میشه و یا کودکی که از طرف والدین تحکم پیوسته میبینه زخم وارد شده بر ذهن و روان اونها بسی دردناکتر و ماندگارتره .