Menu
نویسنده مطلب : شهاب مومنی

مطلب مورد بحث:

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی


در پشت تصمیمات بزرگ و از جنس غیرفردی وجود تصمیم ساز ها کاملا محسوس است.

برای موفقیت این تصمیم ها یا باید تصمیم سازها کاملا مشرف به بحث و با وجدان باشند

یا تصمیم گیر باید مشرف به بحث باشد تا کاستی و مشکلات تصمیم سازها را برای گرفتن تصمیم نهایی در نظر بگیرد