- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مرجان شمایلی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


سلام!
من دوست دارم از دید دیگری هم به قضیه نگاه کنم.
به نظر من شانس به همان معنایی که در احتمال از آن صحبت میکنیم به وقوع می پیوندد.
از لحاظ منطقی فرض کنیم در حال بازی هیجان انگیز مار و پله هستیم و من و شما هر دو در شرایط مساوی تاس می اندازیم در طول بازی تعداد تاس هایی که عدد ۶ آمده اند برای من بیشتر از شما بوده و در نتیجه به ازای هر تاس ۶ یک فرصت پرتاب بیشتر خواهم داشت. پس احتمالا در سریع تر رسیدن به خانه پایان خوش شانس تر خواهم بود. حتی از دید دن اریلی عزیز میبینیم فرصت حرکت های بیشتری هم خواهم داشت.
در بازی مار و پله به دلیل ماهیت بازی تصمیماتِ ما شاید جای چندانی در تغییر شانس ونتیجه نداشته باشند.
اما در بازی های پیچیده تر نقش ما بیشتر خواهد بود و به نظرم تدبیر و دور اندیشی، ریسک پذیری، تصمیم گیری هدف گذاری و سایر مهارت های ما در بالا بردن میزان خوش شانسی ما اثر گذار هستند.
پی نوشت:
به نظرم این مطلب رابطه تنگاتنگی با مطالب کانال موقت “فقط برای سی روز” دارد. خوش شانسی ما شاید به شدت مرتبط با سهم “اقدام” های ما و حتی پاسخ های درست ما باشد. به میزانی که حاضریم از منطقه امن و آرام خود برای رشد و تعالی فاصله بگیریم و ” ریسک پذیر” باشیم. به “سکه” هایی که خرج می کنیم و یا از ترس ضرر یا سود ناکافی ممکن است خرج نکرده فرصت استفاده از آن ها را سوخت کنیم.