Menu
نویسنده مطلب : مژگان پاک چشم

مطلب مورد بحث:

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟


معماری ظرف زندگیست.

هر ظرفی یک مظروفی دارد و معماری نیز دارای کاربران و ساکنانی می باشد.

ظرف خوب هم آهنگ با مظروف خود است در معماری نیز این مهم صدق می کند.

ظرف خوب اشتها را افزایش می دهد، معماری خوب نیز خواهان بسیار خواهد داشت.

خوب بودن یک ظرف به تناسبات آن، شکل و فرم، رنگ، تزئینات، عملکرد درست آن و غیره بستگی دارد در معماری نیز این موارد صدق می کند.

برپایه فرآیندی هر ظرفی تولید می شود، معماری کردن نیز براساس فرایند طراحی و ساخت می باشد.

کیفیت ظرف دست ساز با ظرف تولید صنعتی متفاوت است، معمای سنتی و مدرن نیز کیفیات متفاوتی را به تجربه می گذارند.

استفاده کننده هر دو (معماری و ظرف) انسان است.