Menu
نویسنده مطلب : مهدی گروسی

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


۱- سپری کردن دوران کودکی پر استرس و تنش ( دوستان دهه ۵۰ و ۶۰ که ده سال از کودکیشان در جنگ سپری شد)

۲- احساس نا امیدی از آینده که باعث یاس ، افسردگی و در نهایت خشم می شود. هر وقت فرد به آینده مبهم خود فکر می کند دچار نوعی استرس و عصبانیت می شود.

۳- عدم آموزش صحیح در خصوص کنترل خشم و استرس ( حاقل تا لیسانس همه ۱۶ سال درس خوانده ایم اما هیچ جا به ما یاد نداده اند چطور خشم خود را کنترل کنیم.)

۴- وسواس در اینکه همه باید مثل من فکر کنند و همه چیز باید مطابق میل من باشد. چون برخی موارد به مرکز کنترل بیرون بر می گردد و تحت کنترل ما نیست باعث می شود در طول روز به کرات عصبانی شویم.

۵- انتخاب نادرست در زندگی مانند ( انتخاب همسر، رشته تحصیلی و شغل) .

۶- عدم وجود تجربه کافی ( در برخورد و رفتار افراد مجرب نوعی تعادل و متانت دیده می شود)