Menu
نویسنده مطلب : محمدحسین پورعباس

مطلب مورد بحث:

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها


من خودم ناشر هستم و دور و برم پر از انواع دفترچه هایی است که تا به حال چاپ کرده ام.اما قبل  از همه چیز رفتم و یک دفترچه نو و متمایز خریدم. نوشتن آنچه گفته بودید وقت زیادی از من گرفتم. از خلاصه نکته هایی که در درس استعداد یابی گفته بودید تا تعلیقه هایی که درمورد خودم د رحاشیه هر یک از آن ها نوشتم. البته متوجه شدم که نظرات قبلی ام درمورد برخی از استعدادهایم زیاد درست نبوده اند. مثلا فکر می کردم در زمینه استقرا توانایی چندانی ندارم اما وقتی خوب فکر کردم متوجه شدم همین که برای انجام هر کاری سری به اینترنت می زنم و از روی نمونه های نه چندان مشابه الگوهای متمایزی دریافت می کنم خودش نوعی استقرا است. متمم عزیز حالا کم کم دارم متوجه می شوم که هدفت از تمرین دادن چیست و یادگیری دقیقا دارد از انجام همین تمرین ها شروع می شود.