Menu
نویسنده مطلب : سید محسن امامی

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


به راستی گیاهانی مانند هویج، ترب، چغندر، پیازچه و … در کجای این داستان قرار دارند!

گیاهانی از جنس ریشه ی میوه شده یا میوه ی ریشه شده!

آیا غایت این نوع گیاهان نیز مانند درختان سیب و نخل و موز و … است!؟

گاهی ریشه عین هدف است مانند هویج نارنجی دوست داشتنی

گاهی شاخه عین هدف است مانند سرو که هرچه بلندتر، باشکوه تر

گاهی میوه عین هدف است که زاییده ی تعامل ریشه و شاخه است

و در همه ی این ها تنها یک چیز است که منجر به بهترین می شود و آن : تناسب میان آنچه اتفاق می افتد.