Menu
نویسنده مطلب : elyas dorostkar

مطلب مورد بحث:

خوش بینی از جمله ویژگیهای افراد کاریزماتیک است


افراد خوش بین یا بهتر بگویم رهبران خوش بین بهتر از هر کسی می‌دانند که تمام اتفاقات و عملکرد انسان نمی‌تواند همیشه کامل و ایده آل باشد، اما آن‌ها سعی می کنند وجه مثبت پدیده‌ها را بیشتر ببینند و برای حرکت به سمت خیر بیشتر تلاش می‌کنند.

خوش بینی باید همیشه در وضعیت متعادلی باشد تا بتوان جهان پیرامون را بهتر ترسیم کرد و تاثیرات آن را در زندگی جاری کرد. بدبینی و خوش بینی بیش از حد هر دو انسان را به سمت درماندگی می‌برد.