Menu
نویسنده مطلب : مهران معینی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


رابطه بین کاهش قیمت و افزایش فروش رابطه علت و معلولی است

رابطه بین کاهش قیمت و رضایت مشتری یک رابطه علت و معلولی است

رابطه بین رضایت مشتری و افزایش فروش یک رابطه همبستگی است چراکه همیشه نمیتوان گفت چون فلان بنگاه فروشش زیاد است پس مشتریانش از آن بنگاه راضی هستند