Menu
نویسنده مطلب : چیمن

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


تجربه من در خصوص شناخت محیط و تسلط بر محیط است. جلسه دفاع پایان نامه بود و من وارد محیطی شدم که در آن جمعی از دانشجویان و تعدادی از اساتید رو در قالب داور در مقابل خود دیدم. در ابتدای جلسه کاملاً مصداق ضعف در ابراز وجود بودم چون نمیدانستم که باید جوابگوی کدام سوالات اساتید داور باشم لیکن بعد از چند سوال اولیه بخود آمدم و اگر اندکی برخود و محیط مسلط نمیشدم از آنطرف می افتادم و مصداق افراط در ابراز وجود در جوابگویی و توضیح بیش از حد سوالات اساتید میشدم وممکن بود به سمت رفتارهای انفعالی یا تهاجمی بروم. لذا باید ترموستات درونی من هردو شق قضیه را کنترل میکرد و خداروشکر که در جلسه دفاع من این ترموستات درونی خوب عمل کرد و بعد از تسلط بر محیط من توانستم حد تعادل و میانه را نگه دارم .